khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Lê Trọng Dân
Ngày sinh: 1951
Quê quán: Quảng Thọ - Quảng Xương - Thanh Hóa Qu...
Đơn vị: Không con thông tin
Hy sinh: Chiến trường miền tây nam bộ thuộc rạch giá Kiên Giang

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm thân nhân của các liệt sĩ nguyên quán Hải Hưng và Hải Phòng thuộc trung đoàn 429 (trang 8)

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(01/11/2011 07:12:48 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ thuộc đơn vị đặc công K10 (trang 19)

Để biết thông tin chi tiết về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của các liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 1900571242.
(01/11/2011 06:24:16 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ nguyên quán Hải Hưng và Hải Phòng thuộc trung đoàn 429 (trang 7)

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(28/10/2011 09:04:17 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ thuộc đơn vị đặc công K10 (trang 18)

Để biết thông tin chi tiết về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của các liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 1900571242.
(28/10/2011 08:59:01 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ nguyên quán Hải Hưng và Hải Phòng thuộc trung đoàn 429 (trang 6)

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(26/10/2011 06:44:59 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ thuộc đơn vị đặc công K10 (trang 17)

Để biết thông tin chi tiết về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của các liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 1900571242.
(26/10/2011 06:41:29 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ nguyên quán Hải Hưng và Hải Phòng thuộc trung đoàn 429 (trang 5)

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(25/10/2011 06:31:24 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ thuộc đơn vị đặc công K10 (trang 16)

Để biết thông tin chi tiết về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của các liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 1900571242.
(25/10/2011 06:27:26 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ nguyên quán Hải Hưng và Hải Phòng thuộc trung đoàn 429 (trang 4)

Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.
(24/10/2011 08:29:17 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ thuộc đơn vị đặc công K10 (trang 15)

Để biết thông tin chi tiết về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của các liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 1900571242.
(20/10/2011 07:44:20 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ nguyên quán Hải Hưng và Hải Phòng thuộc trung đoàn 429 (trang 3)

Để biết thông tin chi tiết về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của các liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 1900571242.
(19/10/2011 05:37:38 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ thuộc đơn vị đặc công K10 (trang 14)

Để biết thông tin chi tiết về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của các liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 1900571242.
(19/10/2011 05:34:30 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ thuộc đơn vị đặc công K10 (trang 13)

Để biết thông tin chi tiết về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của các liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 1900571242.
(17/10/2011 08:02:10 AM)

Tìm thân nhân của các liệt sĩ thuộc đơn vị đặc công K10 (trang 12)

Để biết thông tin chi tiết về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của các liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN: phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 1900571242.
(13/10/2011 06:17:40 AM)